Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Tuất từ trần) - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Tuất từ trần) - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-105774-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ Ban Nhân Dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ Ban Nhân Dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng