Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-060420-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng