Thủ tục hành chính: Thẩm định và giải quyết các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội (trợ giúp xe lăn, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ về y tế, …) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và giải quyết các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội (trợ giúp xe lăn, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ về y tế, …) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-008380-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xe lăn, học bổng, hỗ trợ về y tế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng