Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS122
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng thanh tra có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo kết luận đơn tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng