Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS158
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đơn khiếu nại được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng