Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-260916-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp thờ cúng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng