Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-260911-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp và Quyết định giải quyết mai táng phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng