Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-272167-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn sử dụng đất và xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng