Thủ tục hành chính: Cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-272155-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không bao gồm thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính nêu tại bước 3)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng