Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-BS24
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý QH&MT - Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng