Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-054471-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng