Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-054408-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng