Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS228
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc trả lời kết quả sau khi kết thúc quá trình kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng