Thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-052527-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Gia hạn, điều chỉnh giấy phép: 05 ngày làm việc; Cấp lại Giấy phép xây dựng mới: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng