Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-002340-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng