Thủ tục hành chính: Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối tạm thời vào quốc lộ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối tạm thời vào quốc lộ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268273-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng