Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-BS180
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày. Riêng đối với việc ghi vào sổ để công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì thời hạn giải quyết là 05 ngày, trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy tờ hộ tịch, riêng việc công nhận cha, mẹ, con và nuôi con nuôi là giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng