Thủ tục hành chính: Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS573
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo Mẫu TP/CN-2011/CN.10 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng