Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-226628-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục thời hạn giải quyết tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
- Đối với trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường, thì thời hạn giải quyết tối đa là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng