Thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-226634-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ thời hạn giải quyết chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
- Trong trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường thì thời hạn giải quyết chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng