Thủ tục hành chính: Điều chuyển tài sản Nhà nước tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Điều chuyển tài sản Nhà nước tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS19
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện các sở, ngành có liên quan đến tài sản điều chuyển.
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản bàn giao.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng