Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-232084-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: - Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp; - Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân xã có văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng