Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-BS79
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp; kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân xã. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân xã có văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng