Thủ tục hành chính: Đề nghị trợ cấp một lần Người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Kiên Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-KGI-140698-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh sách đề nghị trợ cấp một lần Người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng