Thủ tục hành chính: Đề nghị trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, Du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình (bản khai thân nhân) - Kiên Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-KGI-140588-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Hội đồng chính sách cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (mẫu 8A), kèm theo danh sách (Mẫu 9C)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng