Thủ tục hành chính: Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1194
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đơn đề nghị được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan Thi hành án dân sự
Thời hạn giải quyết: - 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phải tiến hành xác minh;
- 05 ngày, kể từ ngày có kết quả xác minh cho thấy không đủ điều kiện phải thông báo cho người đã có đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm hoặc thông báo không đủ điều kiện xét miễn, giảm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng