Thủ tục hành chính: Đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-260945-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng