Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-260943-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Đối với các cơ sở bảo trợ do cấp huyện quản lý thời gian giải quyết hồ sơ của đối tượng là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với các cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý thời gian giải quyết 27 ngày làm việc (Nếu có khiếu nại, tố cáo thì thời gian giải quyết tăng thêm 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng