Thủ tục hành chính: Đề nghị định giá lại tài sản thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị định giá lại tài sản thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS871
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Tài chính; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng; Công thương... cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản kê biên
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên để xác định giá; nếu không ký được hợp đồng hoặc tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ mà đương sự không thoả thuận được với nhau về giá thì Chấp hành viên tự xác định giá theo thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về giá trị tài sản được định giá lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng