Thủ tục hành chính: Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi không có mặt đương sự - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi không có mặt đương sự - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1195
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Chi cục Thi hành án dân hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền (nếu chi trực tiếp); hoặc giấy chuyển tiền qua bưu điện, phiếu báo nhận tiền (nếu gửi qua bưu điện); Ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng