Thủ tục hành chính: Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho tập thể, cá nhân người nước ngoài - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho tập thể, cá nhân người nước ngoài - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS170
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua-Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Hành chính-Tổng hợp Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ, 01B, Lý Tự Trọng, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng