Thủ tục hành chính: Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS738
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng