Thủ tục hành chính: Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-097894-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay; Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Cách 3: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; Chú ý: Trường hợp này giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định. Trong đó:
• Thời hạn Sở Tư pháp kiểm tra, xem xét và chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
• Thời hạn Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Sở Tư pháp.
Chú ý: Sở Tư pháp có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Bộ Tư pháp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định Bổ nhiệm Công chứng viên ; Trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp và người yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng