Thủ tục hành chính: Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS455
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay; Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Cách 3: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; Chú ý: Trường hợp này giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định. Trong đó:
• Thời hạn Sở Tư pháp kiểm tra, xem xét và chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
• Thời hạn Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Sở Tư pháp.
Chú ý: Sở Tư pháp có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Bộ Tư pháp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (Bộ Tư pháp); Văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (do Sở tư pháp gửi Bộ Tư pháp). Chú ý: Trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp và người yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng