Thủ tục hành chính: Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Trung ương quản lý, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư của nước ngoài - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Trung ương quản lý, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư của nước ngoài - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153113-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp nhận hoặc không chấp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng