Thủ tục hành chính: Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS248
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp nhận hoặc không chấp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng