Thủ tục hành chính: Đăng ký với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-069556-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng