Thủ tục hành chính: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS728
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chức sắc, nhà tu hành được hoặc không được hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng