Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-141022-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính trong tỉnh); 15 ngày làm kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng