Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-238556-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trong đó, Cục Thuế tỉnh cấp mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng