Thủ tục hành chính: Đăng ký tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS87
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Hợp tác xã phải thông báo trước cơ quan Đăng ký kinh doanh ít nhất trước 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng