Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Kiên Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-KGI-BS53
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian trích đo, trích lục địa chính. Đối với Huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
- Thời gian trích lục trích đo không tính vào thời gian xử lý hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng