Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268409-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng