Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS18
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính Đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng