Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-281137-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng