Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-281132-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ họp lệ; trường hợp cần xác minh, thời gian giải quyết được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng