Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-100447-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Thông báo chấp thuận điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng