Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-059974-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng