Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh - Quảng Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNA-BS133
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng