Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-111535-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: trong ngày sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng